વિચારક

Archive for નવેમ્બર 2011

સોપારી પણ જુઓ હવે મારું દૃષ્ટાંત આપે છે.
ફસાઇ જતાં જ બોલી ઉઠે,દશા મેહુલ જેવી છે.

સૂડી જેવા સંજોગો ન હોય તો મઝા શેની આવે
મૂળ વાત તો કપાઇને ય આખા રહેવા જેવી છે.

Advertisements

Advertisements

  • નથી
  • No comments yet

શ્રેણીઓ